ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล แทงหวย จะเป็นบุคลากรหญิงของสํานักงาน ฯ แล้วก็ข้าราชการหญิงจากหน่วยงานข้างนอกที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัล ขั้นตอนการโดย

1. คนที่ทําหน้าที่หมุนวงล้อจะหมุนโดยใช้มือสลับกัน ขวา – ซ้าย แล้วก็เมื่อหมุนรางวัลกาลครั้งหนึ่งแล้ว จะขยับเลื่อนตําแหน่งไปที่วงล้อหลักต่อไป ด้วยเหตุนั้น วงล้อจะถูกหมุนสลับ ขวา – ซ้าย ทุกหนของการออกรางวัล

2. วงล้อจะถูกหมุนไม่น้อยกว่า 5 รอบต่อครั้ง รวมทั้งเมื่อวงล้อหยุดหมุน เลขลำดับ แทงหวย ที่ปรากฏในกรอบสีแดงจะสำเร็จของขวัญ โดยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติ Multipick ใช้สําหรับออกรางวัลที่ 2 แล้วก็ 3 มีเครื่องออกรางวัล 1 ชุด (6หลัก) รวมทั้งลูก

ปิงปองเลข จํานวน 12 ชุด ซึ่งจะเลือกใช้ลูกปิงปองเลขเพียงแต่ 6 ชุดเพียงแค่นั้น เพราะว่าการออกรางวัลสลากกินแบ่งมีเพียงแต่ 6 หลัก

ลักษณะเครื่องออกรางวัล อัตโนมัติ Multipick แทงหวย

– ใช้ระบบกระแสลม เป่าลมเพื่อลูกปิงปองลำดับที่คละกัน

– ลูกปิงปองแต่ละชุด จะมีเลข 0 – 9 กํากับ โดยเลขลำดับเดียวกันจะมีสีเดียวกัน และก็เลขลำดับ 0 – 9 จะมีสีไม่ซ้ำกัน

– ก่อนทําการออกรางวัล แทงหวย จะนําลูกปิงปองในแต่ละชุด ใส่ลงในช่องเครื่องอัตโนมัติ Multipick ของแต่ละหลัก

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล

ผู้ทําหน้าที่ออกรางวัล แทงหวย จะเป็นประธานกรรมการที่รับเชิญมาร่วมทําการออกรางวัลในงวดนั้นๆโดย ประธานกรรมการจะเป็นผู้กดปุ่มสัญญาณเพื่อทําการออกรางวัล โดยปุ่มสัญญาณจะมีลำดับที่ 1 – 3 ลำดับที่ 1 เริ่มการออกรางวัล ลำดับที่ 2 เครื่องทํางานโดยระบบลมจะเป่าลมให้ลูกปิงปองข้างในแต่ละหลักคละกัน ลำดับที่ 3 ลมจะดันลูกปิงปองลูกใดลูกหนึ่งขึ้นมาบนกรวยข้างบนของเครื่องออกรางวับอัตโนมัติเพื่อสำเร็จของขวัญ รวมทั้งเครื่องออกรางวับอัตโนมัติจะใช้สําหรับการออกรางวัลในห้องออกรางวัลสํานักงานสลากกินแบ่งเพียงแค่นั้น ส่วนการออกรางวัลสลากเดินทางจะใช้วงล้อสำหรับการออกรางวัลแทน

เครื่องมือลาดกระบัง 6

เป็นเครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้สําหรับการออกรางวัล แทงหวย เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว รวมทั้งรางวัลที่ 1 มีจํานวน 7 ชุด และก็บอลลำดับที่มีจํานวน 6 ชุด

ลักษณะเครื่องไม้เครื่องมือลาดกระบัง 6

– เครื่องไม้เครื่องมือลาดกระบัง 6 ข้างหน้ารวมทั้งข้างๆโปร่งใส ข้างหลังทึบแสง ด้านในมีแกนพลาสติกใสสําหรับคละลูกฟุตบอลเลข ข้างๆมีด้ามจับมาแบบเป็นๆแบบคันชู สําหรับให้ผู้ตัดสินออกรางวัล หวย ชูคันชู เพื่อลูกฟุตบอลตกลงมาในที่รองรับข้างหน้า ฐานของเครื่องมือเจาะจงลำดับที่หลักที่ 1 – 6 เว้นวัสดุอุปกรณ์หลักกึ่งกลาง ไม่มีหลายเลขกํากับ ซึ่งจะใช้เฉพาะการออกรางวัลที่ 1

– บอลเลขลำดับมีลักษณะข้างหน้าทึบแสง และก็ข้างหลังโปร่งใส แต่ละลูกจะมีเลขลำดับกํากับอีกทั้ง 2 ด้าน ลูกฟุตบอลแต่ละชุดมีเลขลำดับ 0 – 9 จํานวน 10 เลขจะใส่อยู่ในตลับพลาสติกทึบแสง

ลูกฟุตบอลสีแทนตําแหน่งรางวัล

แทงหวย

ใช้แทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 – 5 โดยประธานกรรมการจะเป็นผู้เสี่ยงจับบอลสีว่าจะเริ่มทําการออกรางวัล หวย ใดเรียงลําดับหลังหรือก่อน มีจํานวน 4 สี ดังต่อไปนี้

สีเหลือง แทนตําแหน่งรางวัลที่ 2 มีจํานวน 5 รางวัล
สีชมพู แทนตําแหน่งรางวัลที่ 3 มีจํานวน 10 รางวัล
สีเขียว แทนตําแหน่งรางวัลที่ 4 มีจํานวน 50 รางวัล
สีน้ําเงิน แทนตําแหน่งรางวัลที่ 5 มีจํานวน 100 รางวัล

โดยลูกยางเลข หวยออนไลน์ จะใช้สําหรับให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับ มี 2 ชุด มี ชุดที่ 1 ใช้สําหรับเสี่ยงหลักออกรางวัล มีจํานวน 6 ลูก มี ลำดับที่ 1 – 6 ชุดที่ 2 ใช้สําหรับเสี่ยงเลขผู้ตัดสินออกรางวัล เพื่อขึ้นไปออกรางวัลด้วยเครื่องใช้ไม้สอย ลาดกระบัง 6 มีลำดับที่ 1 – 9 โดยสำหรับการออกรางวัลจะมีผู้ตัดสินเพียงแค่ 6 ท่านขึ้นไปทําหน้าที่ออกรางวัล

อัตราทดแทนการเช็ดกรางวัล

สลากกินแบ่ง 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับๆละ 80 บาท ถ้าหากจําหน่ายหมดกําครั้งดเงินรางวัลต่อชุด ดังต่อไปนี้ โดยเริ่มใช้สถาปนาวดวันที่ 1

เดือนกันยายน พุทธศักราช2560

รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัลๆละ 6,000,000 บาท
รางวัลที่ 2 จํานวน 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3 จํานวน 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4 จํานวน 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5 จํานวน 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
รางวัลใกล้กันรางวัลอันดับที่หนึ่ง จํานวน 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จํานวน 2,000 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง จํานวน 2,000 รางวัลๆละ 4,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง จํานวน 10,000 รางวัลๆละ 2,000 บาท
สลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 48,000,000 บาท

กรัม เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลาก หวยออนไลน์ ฉบับที่ถูกรางวัลนํามาขอรับ
ข. หากสลากจําหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆจะต้องลดน้อยลงตามส่วน
ค. ผู้ถูกล็อตเตอรี่โปรดไปขอรับรางวัลข้างใน 2 ปีนับจากวันออกรางวัลสลาก แม้พ้นกําคราวดจะนําส่งรายได้แผ่นดิน
ง. ผู้ขอรับเงินรางวัลจะต้องชําระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทของเงินรางวัล ทุก 200 บาทหรือเศษของ 200 บาท

ในขั้นตอนการที่คนหนึ่งคน ต้องการจะทำความเข้าใจการเล่น หวยออนไลน์ จะต้องผ่านการเรียนถึงขั้นตอนการในแต่ละขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ แล้วก็ในแต่ละขั้นก็มีเงื่อนไขสําคัญทําให้กำเนิดวิวัฒนาการไปสู่ลำดับต่อไป เมื่อคุณเริ่มไปสู่โลกของนักเล่นลอตเตอรี่ ด้วยเป้าประสงค์อะไรก็ตามแม้กระนั้นจำนวนมากเป็นความมุ่งมาดของการลุ้นโชค คุณจึงควรศึกษากฎข้อตกลงของการเล่นสลากกินแบ่งแต่ละชนิด เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตกลงใจ การสืบเสาะหาเลขเด็ด สูตรคํานวที่งวดต่องวด สถิติสลากกินแบ่งย้อนไป และยังรวมไปถึงการครูดต้นไม้การขอสลากกินแบ่งจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ นำไปซึ่งขั้นตอนของการตัดสินใจเลือกเลขที่ปรารถนาในขั้นตอนสุดท้าย นักเล่นลอตเตอรี่ เว็บไซต์นี้ ส่วนมากนั้น พวกเขาผ่านการทดสอบในหลายแนวทางจวบจนกระทั่งมีความเชื่อมั่นได้รับการยืนยันด้วยตัวเองแล้วว่าสำเร็จ เป็นทําให้พวกเขาถูกรางวัล จนถึงคนเหล่านั้นต่างมีแนวทางการเล่นเป็นของตนเอง และก็เมื่อแปลงเป็นคนเล่น สลากกินแบ่ง ก็จําเป็นควรจะมีคําชี้แจงที่มองมีเหตุผล ที่จะทําให้สามารถดํารงอยู่ในโลกของคนเล่นลอตเตอรี่ถัดไปนั้นเอง